Papillons de Poitou-Charentes

Ascalapha odorata Blanc Josselyne - Tigligli "Bouillante" (Guadeloupe) - 31/012009

Ascalapha odorata Blanc Josselyne - Tigligli "Bouillante" (Guadeloupe) - 31/012009