9999. Scythrididae
- Enolmis abenhumeya
- Enolmis bimerdella
- Enolmis delicatella
- Enolmis seeboldiella
- Enolmis userai
- Enolmis vivesi
- Eretmocera medinella
- Scythris adustella
- Scythris arenbergeri
- Scythris gratiosella
- Scythris levantina
- Scythris mariannae
- Scythris meanderis
- Scythris sappadensis
- Scythris subsiccella
- Scythris lhommei
- Scythris lempkei
- Scythris obscurella
- Scythris cuspidella
- Scythris productella
- Scythris amphonycella
- Scythris fallacella
- Scythris grandipennis
- Scythris speyeri
- Scythris tabidella
- Scythris carboniella
- Scythris ericetella
- Scythris constanti
- Scythris bornicensis
- Scythris anomaloptera
- Scythris scipionella
- Scythris scorpionella
- Scythris flaviventrella
- Scythris apicalis
- Scythris vartianae
- Scythris flavilaterella
- Scythris binotiferella
- Scythris fuscoaenea
- Scythris parafuscoaenea
- Scythris insulella
- Scythris ericivorella
- Scythris fuscopterella
- Scythris picaepennis
- Scythris disparella
- Scythris penicillata
- Scythris crassiuscula
- Scythris tributella
- Scythris schleichiella
- Scythris imperiella
- Scythris gravatella
- Scythris potentillella
- Scythris palustris
- Scythris cicadella
- Scythris saxella
- Scythris laminella
- Scythris dorycniella
- Scythris cistorum
- Scythris scopolella
- Scythris heinemanni
- Scythris knochella
- Scythris aspromontis
- Scythris punctivittella
- Scythris seliniella
- Scythris subseliniella
- Scythris schawerdae
- Scythris clavella
- Scythris corsa
- Scythris tergestinella
- Scythris mus
- Scythris canetella
- Scythris glacialis
- Scythris tenuivittella
- Scythris ventosella
- Scythris vittella
- Scythris flavidella
- Scythris pascuella
- Scythris siccella
- Scythris lafauryi
- Scythris empetrella
- Scythris limbella
- Scythris inertella
- Scythris noricella
- Scythris dissimilella
- Scythris inspersella
- Scythris mediella
- Scythris bifissella
- Scythris ridiculella
- Scythris cupreella
- Scythris rouxella
- Enolmis acanthella
- Enolmis agenjoi
- Episcythris triangulella
Scythrididae


Membre actif du RPAPN : http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/